Jak uzyskać status OPP?

Jak uzyskać status OPP?

Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) odgrywają kluczową rolę w społeczeństwie, angażując się w różnorodne działania charytatywne, społeczne i edukacyjne. Posiadanie statusu OPP daje organizacji wiele korzyści, w tym zwolnienie z podatku dochodowego oraz możliwość pozyskiwania dotacji i darowizn. W tym artykule omówimy, jak uzyskać status OPP w Polsce, kroki do podjęcia i wymagane dokumenty.

Kroki do uzyskania statusu OPP

Aby uzyskać status OPP, organizacja musi spełnić określone wymagania i przejść przez proces aplikacyjny. Oto kroki, które należy podjąć:

 1. Sprawdź, czy Twoja organizacja spełnia kryteria: Organizacje, które mogą ubiegać się o status OPP, muszą być zarejestrowane jako stowarzyszenia, fundacje lub jednostki organizacyjne kościołów i innych związków wyznaniowych. Muszą również prowadzić działalność pożytku publicznego, która obejmuje m.in. działania charytatywne, społeczne, oświatowe, kulturalne lub naukowe.
 2. Przygotuj dokumentację: Aby złożyć wniosek o status OPP, będziesz musiał dostarczyć odpowiednią dokumentację, w tym statut organizacji, sprawozdania finansowe, plan działalności, listę członków zarządu i inne wymagane dokumenty.
 3. Złóż wniosek: Po zebraniu wymaganej dokumentacji, należy złożyć wniosek o status OPP w odpowiednim urzędzie skarbowym. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące organizacji, jej celów, planów działalności oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.
 4. Oczekuj na decyzję: Po złożeniu wniosku, urząd skarbowy przeprowadzi ocenę i podejmie decyzję w sprawie przyznania statusu OPP. Proces ten może zająć kilka miesięcy, więc trzeba być cierpliwym.

Wymagane dokumenty

Podczas składania wniosku o status OPP, należy dostarczyć różne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów. Oto niektóre z najważniejszych wymaganych dokumentów:

 • Statut organizacji: Dokument określający cele, zasady działania i strukturę organizacji.
 • Sprawozdania finansowe: Dokumenty przedstawiające sytuację finansową organizacji, w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z działalności.
 • Plan działalności: Dokument opisujący planowane działania organizacji na najbliższy okres.
 • Listy członków zarządu: Informacje dotyczące członków zarządu organizacji, w tym ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery PESEL.
 • Umowy i dokumenty potwierdzające działalność: Dokumenty potwierdzają
  Jak uzyskać status OPP?

Dodaj komentarz