Jak rozlicza się fundacja?

Jak rozlicza się fundacja?

Fundacje są organizacjami non-profit, które mają na celu realizację określonych celów społecznych, edukacyjnych, naukowych lub charytatywnych. Jak każda organizacja, fundacje muszą prowadzić odpowiednie rozliczenia finansowe. W tym artykule omówimy, jak fundacje rozliczają się z dochodów i wydatków oraz jakie są ich obowiązki podatkowe.

Rozliczanie dochodów fundacji

Fundacje mogą pozyskiwać dochody z różnych źródeł, takich jak darowizny, dotacje, dochody z działalności gospodarczej lub odsetki bankowe. Istnieje kilka zasad dotyczących rozliczania tych dochodów:

 • Fundacje muszą prowadzić szczegółową dokumentację finansową, w tym rejestry przychodów i wydatków.
 • Darowizny i dotacje muszą być odpowiednio udokumentowane, a fundacja musi potwierdzić ich otrzymanie.
 • Dochody z działalności gospodarczej, takie jak sprzedaż produktów lub usług, podlegają opodatkowaniu.
 • Fundacje mogą korzystać z ulg podatkowych, jeśli spełniają określone warunki, na przykład jeśli ich działalność jest zgodna z określonymi celami społecznymi.

Rozliczanie wydatków fundacji

Fundacje mają różne wydatki związane z realizacją swoich celów. Mogą to być na przykład koszty administracyjne, wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów czy organizacja wydarzeń. Oto kilka ważnych aspektów dotyczących rozliczania wydatków:

 • Fundacje muszą prowadzić dokładną dokumentację wydatków, w tym faktury, rachunki i umowy.
 • Wydatki muszą być zgodne z celami fundacji i nie mogą naruszać przepisów prawa.
 • Fundacje powinny regularnie monitorować swoje wydatki i dostosowywać budżet, jeśli to konieczne.
 • W niektórych przypadkach fundacje mogą otrzymać zwrot podatku VAT od poniesionych wydatków.

Obowiązki podatkowe fundacji

Fundacje mają pewne obowiązki podatkowe, które muszą spełnić. Oto kilka najważniejszych:

 • Fundacje muszą zarejestrować się jako podatnicy VAT, jeśli ich roczne obroty przekraczają określony limit.
 • Fundacje muszą regularnie składać deklaracje podatkowe, takie jak deklaracja CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) lub deklaracja VAT.
 • Fundacje mogą korzystać z różnych ulg podatkowych, takich jak zwolnienie z podatku dochodowego lub preferencyjne stawki VAT, jeśli spełniają określone warunki.
 • Fundacje muszą prowadzić odpowiednią dokumentację finansową i przechowywać ją
  Jak rozlicza się fundacja?

Dodaj komentarz