Czy każda fundacja to OPP?

Czy każda fundacja to OPP?

Fundacje są jednym z najważniejszych podmiotów trzeciego sektora, które działają na rzecz dobra publicznego. W Polsce istnieje wiele różnych rodzajów fundacji, ale nie wszystkie są Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP). W tym artykule przyjrzymy się, czym są OPP i jakie są kryteria, które fundacja musi spełnić, aby zostać uznana za OPP.

Co to jest OPP?

Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) to podmioty, które prowadzą działalność na rzecz dobra publicznego. Mają one za zadanie realizować cele społeczne, kulturalne, oświatowe, naukowe, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, pomocy społecznej, pomocy osobom niepełnosprawnym i wielu innych. OPP mogą być fundacjami, stowarzyszeniami, związkami i innymi organizacjami pozarządowymi.

Kryteria, które fundacja musi spełnić, aby zostać uznana za OPP

Aby fundacja mogła zostać uznana za OPP, musi spełnić określone kryteria, które są określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oto niektóre z tych kryteriów:

  • Fundacja musi mieć cel pożytku publicznego, który jest zgodny z ustawą.
  • Musi prowadzić działalność pożytku publicznego przez co najmniej 3 lata.
  • Musi posiadać odpowiednie dokumenty, takie jak statut fundacji, regulamin, sprawozdania finansowe itp.
  • Musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Musi spełniać wymogi dotyczące przejrzystości finansowej i sprawozdawczości.

Przykład fundacji, która jest OPP

Jednym z przykładów fundacji, która jest uznawana za OPP, jest Fundacja „Aktywne Dzieci”. Fundacja ta działa na rzecz dzieci i młodzieży, zapewniając im dostęp do edukacji, kultury, sportu i innych form rozwoju. Fundacja „Aktywne Dzieci” spełnia wszystkie kryteria, aby być uznawaną za OPP. Posiada cel pożytku publicznego, działa od ponad 5 lat, jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i regularnie publikuje sprawozdania finansowe.

Fundacje, które nie są OPP

Nie wszystkie fundacje spełniają kryteria, aby być uznawanymi za OPP. Istnieją fundacje, które działają na rzecz innych celów, które nie są uznawane za cele pożytku publicznego. Na przykład, fundacja, która zajmuje się promocją sztuki współczesnej, nie spełnia kryteriów OPP, ponieważ jej cel nie jest związany z działalnością pożytku publicznego.

Wpływ statusu OPP na fundację

Posiadanie statusu OPP ma wiele korzy

Czy każda fundacja to OPP?

Dodaj komentarz