Czy fundacja jest OPP?

Czy fundacja jest OPP?

Fundacje są jednym z najpopularniejszych rodzajów organizacji pozarządowych w Polsce. Często działają one na rzecz dobra społecznego, pomagając potrzebującym i angażując się w różne projekty społeczne. Jednak nie wszystkie fundacje są organizacjami pożytku publicznego (OPP). W tym artykule przyjrzymy się temu, czym jest OPP i jakie są kryteria, które fundacja musi spełnić, aby uzyskać ten status.

Co to jest OPP?

Organizacje pożytku publicznego (OPP) to organizacje, które działają na rzecz dobra społecznego i są zwolnione z niektórych podatków. Mają one na celu realizację misji społecznej, charytatywnej, edukacyjnej, naukowej, kulturalnej lub ochrony zdrowia. OPP mogą otrzymywać darowizny od osób fizycznych i prawnych, które są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych.

Kryteria OPP

Aby uzyskać status OPP, fundacja musi spełnić określone kryteria. Oto niektóre z najważniejszych:

  • Fundacja musi mieć cel pożytku publicznego, który jest zgodny z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Musi działać na rzecz dobra społecznego, charytatywnego, edukacyjnego, naukowego, kulturalnego lub ochrony zdrowia.
  • Musi być zarejestrowana jako fundacja w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Musi prowadzić działalność non-profit, co oznacza, że nie może osiągać zysków dla swoich członków.
  • Musi posiadać odpowiednie dokumenty i statut, które określają jej cele i sposób działania.

Korzyści OPP

Uzyskanie statusu OPP może przynieść wiele korzyści fundacji. Oto niektóre z nich:

  • Zwolnienie z niektórych podatków – OPP są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od nieruchomości.
  • Możliwość otrzymywania darowizn – Fundacje OPP mogą otrzymywać darowizny od osób fizycznych i prawnych, które są zwolnione z podatku dochodowego.
  • Większe zaufanie społeczne – Status OPP może budzić większe zaufanie wśród darczyńców i społeczności lokalnej, co może przyczynić się do większego wsparcia finansowego.
  • Możliwość ubiegania się o dotacje – Fundacje OPP mają możliwość ubiegania się o dotacje z różnych źródeł, takich jak fundusze unijne czy programy rządowe.

Przykład fundacji OPP

Jednym z przykładów fundacji OPP jest Fundacja „Aktywne Dzieci”. Fundacja ta działa na rzecz edukacji i rozwoju dzieci z rodzin

Czy fundacja jest OPP?

Dodaj komentarz